Адолф Хитлер, канцлер на Германия, пред държавните наместници.
(Реч, произнесена в двореца на райхсканцлера на 6 юли 1933 година)

 

 

П

олитическите партии са окончателно премахнати; това е един резултат и едно историческо събитие, значението и важността, на което не са още достатъчно втълпени в съзнанието на всички.

 

На нас ни предстои да премахнем и последните останки от демокрацията, особено избирателните методи и мнозинствените решения, които още преобладават в обществените дела на общините, в стопанските и трудови организации и ние трябва да приложим навсякъде принципа на личната отговорност.

 

Външно ние вече имаме властта и силата; сега трябва да последва вътрешното възпитание на гражданите.

 

Трябва да се пазим от бързи и формални решения от днес за утре; от тях не можем да очакваме положителни резултати. Хората са склонни много по-лесно да отклонят външната форма, според техните умствени схващания.

 

Не трябва да се извършват промени, ако не разполагаме с лица, способни да оправдаят тези промени. В света са станали повече революции, които са успели на пръв план, отколкото революции, които след като са успели, са затвърдили своето дело и тогава чак са се смятали за завършени.

 

Революцията не трябва да бъде продължително състояние в живота на народите; тя не трябва дълго време да възбужда духовете на един народ. Буйният порой на всяка революция трябва да се сведе в тихите течения на постепенното развитие. За тази цел гражданското възпитание на народа, се явява като най-главната задача.

 

Сегашното състояние на хората трябва да бъде подобрено и по пътя на тези усилия те трябва систематически да бъдат посвещавани в националсоциалистическите концепции за държавата.

 

Вие не трябва да уволнявате един народно-стопански деятел, ако той е добър икономист, макар и да не е националсоциалист; такъв народно-стопански деятел не трябва да бъде махнат, ако националсоциалистът, който ще го замести, е невежа по стопанските въпроси.

В областта на народното стопанство едничката мярка е способността.

 

Задачите на националсоциализма са да осигури развитието на нашия народ. Но ние не трябва да търсим постоянно случаи, за да видим, дали няма още някоя област в държавното управление, която да не е била революционизирана. Нашият дълг ни налага да си осигурим, една след друга, всичките позиции на държавното управление и да заемем тези позиции с достойнство. За тази цел ние трябва да ориентираме нашите последователи към перспективата на дългогодишна работа и винаги и да разчитаме, че за това са нужни големи периоди в етапите на нашето превъзмогване. С чисто обобщаване на теориите ние няма да дадем хляб на работниците. Историята няма да ни преценява по това, че сме уволнили или пратили в затвора най-голямо число стопански деятели, които са се оказали вредни, а ще ни цени по нашите успехи, да създадем работа.

 

Днес ние притежаваме силата, която ни позволява да се наложим навсякъде.

 

Това означава, че ние трябва да заместим уволнените с по-способни хора. Стопанските деятели трябва да бъдат избирани по техните способности и на нас ни предстои да поддържаме в добър ред сложния апарат на народното стопанство. Ние не ще премахнем безработицата с комисии, с организации и всевъзможни икономически теории.

 

За сега е важно да осигурим прехраната на пет милиона безработни, а не да изработваме програми и да се губим в спекулациите на идеите. Народното стопанство е жив организъм, който не може да се промени изведнъж по наш вкус и по наше желание. То се подчинява на прости и основни закони, които са дълбоко вкоренени в природата на всеки човек.

 

Носителите на умствената отрова, която те се мъчат да влеят в народната икономика, застрашават и държава, и народ. Не трябва да пренебрегваме практическите опити на другите, поради това че те не са съгласни с нашите идеи.

 

Ако ние се представим пред народа с проекти за реформи, трябва същевременно да покажем, че разбираме положението и че сме в състояние да го управляваме.

 

Нашата длъжност се заключава в тези думи: работа, работа и пак работа!

 

От успеха на нашата програма за създаване на работа, ще зависи, колко голям ще бъде нашият авторитет. Тази програма не е изработена, за да ни даде възможност да правим големи жестове, но да поддържаме живота на германския народ. Идеите, които са в основата на нашия план на творчество, не ни заставят да действаме безсмислено и да разрушаваме всичко; напротив, на нас ни се налага повелителния дълг, да прилагаме с разум и предпазливост нашите схващания, Времето ще ни позволи да затвърдим нашата власт, която ще се крепи главно върху здрави икономически основи.

 

На държавните наместници предстои да работят и бдят строго – под страх на отговорност – щото всички организации и партийни фактори да не си присвояват права, които те нямат и които принадлежат само на правителството, да уволняват този или онзи и на тяхно място да назначават други лица, когато това е във властта на правителството или на министъра на народното стопанство, когато се отнася до неговото ведомство.

 

Партията днес е станала държава. Могъществото е в държавната власт.

 

Трябва да се попречи, щото притегателният център на германския живот или на отделни организации да бъде изместен от инициативи, непроизхождащи от държавата.

 

Няма вече място за инициативи или власт на отделни провинции на Райха; германският народ е обединен и под закрилата на силна държавна власт.